BẢNG KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN TRA CỨU  
Mã hồ sơ  272209193100944 
Người nộp   
Chủ hồ sơ  Đỗ Tiến  Số CMT  111528682 
Địa chỉ  Cụm 5 
Tên hồ sơ  Đăng ký thế chấp bằng giá trị quyển sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 
Loại thủ tục   
Tài liệu hồ sơ  Hộ khẩu (bản sao) ; CMND (bản sao) ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) ; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản) ; Hợp đồng thế chấp đã công chứng hoặc chứng thực (01 bản chính) 
Ngày nhận hồ sơ  24/08/2010  Hạn trả  26/08/2010 
Trạng thái hồ sơ  Phòng một cửa 
Kết quả giải quyết   
Ngày trả kết quả Đã có kết quả.
Ngày 24/08/2010 bộ phận một cửa giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSD đất thụ lý giải quyết.
bộ phận một cửa nhận lại hồ sơ với kết quả:  
Ghi chú   
 

XIN MỜI NHẬP MÃ SỐ CẦN TRA CỨU
(bạn nhập xong mã số hồ sơ nhấn phím Enter sẽ có kết quả như Form dưới)
Mã hồ sơ    (Nhập mã số đã nhận được xin đừng nhập dấu *)